Scroll naar boven

Praktijkvoorbeelden: Drenthe

Publicatiedatum: maandag 15 juni 2020

In Drenthe werken partijen op regionaal niveau samen aan integrale ouderenzorg. Dit doen ze over de grenzen van organisaties, domeinen en wetten heen. Ze zijn verenigd in de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen. De alliantie faciliteert en adviseert de regio over integrale ouderenzorg. Vier leden van de alliantie vertellen hoe de zorg is geregeld.

Wat is het doel van het netwerk?
“De Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen wil goede, passende en bereikbare zorg voor ouderen in Drenthe realiseren. Door de krachten te bundelen, kunnen we actuele thema’s in de regio identificeren en agenderen. Bijvoorbeeld als het gaat om ouderen die langer thuis willen blijven wonen”, aldus Marleen Meijer (procesbegeleider CMO STAMM). “Ook bespreken we knelpunten als gevolg van wet en regelgeving, en delen we kennis en data. Bijvoorbeeld over hoe en waar we de zorg efficiënter kunnen organiseren. Een voorbeeld is de maaltijdvoorziening in de wijk. Volgens de huidige regelgeving zou een Wmo-hulpverlener de maaltijd moeten brengen en de thuiszorg de maaltijd moeten geven. Dit kan efficiënter.”

Wat is de grootste uitdaging?
Rita Overdiep (beleidsspecialist sociaal domein gemeente Assen): “De dubbele vergrijzing in Drenthe is sterker dan elders in het land en er dreigt een tekort aan zorgprofessionals. We moeten hier in de regio dus wel samenwerken, zodat de zorg en ondersteuning organisatorisch en financieel houdbaar blijven. De behoeften en wensen van ouderen zijn daarbij het uitgangspunt en ze maken daarom onderdeel uit van de alliantie. Van ouderen vragen wij bijvoorbeeld om tijdig na te denken en keuzes te maken over hun woning en hulp voor later. Als ze bijvoorbeeld zelfstandig willen blijven wonen, is er wellicht behoefte aan aanpassingen in huis of een andere woonvorm. We vragen ze daar zo veel mogelijk zelf initiatief en verantwoordelijkheid in te nemen.”

Wat zijn jullie tips voor andere samenwerkingen?
“Goed samenwerken is elkaar vertrouwen en voor ogen houden voor wie en waarom we dit doen. Probeer de schotten tussen de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg te slechten. Ontschotten kan niet, want zo is het stelsel nu eenmaal. Maar omschotten kan wel door op zo’n manier samen te werken dat ouderen er zo min mogelijk last van hebben”, licht Marja van den Berg (Stichting Welzijn Hoogeveen) toe. “Door met elkaar te bouwen aan het integraal samenwerken van zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers in het sociaal domein en te laten zien dat het werkt, sluiten andere partijen zich vanzelf aan. Daarbij is een proactieve en faciliterende rol van de gemeente van essentieel belang. En houd vol als je subsidie aanvraagt, want die weg is niet zonder hobbels.”

Hoe ziet de toekomst eruit?
Mieke Sol (Denktank 60+): “Onze visie en ambitie staan, en we hebben met elkaar goede afspraken gemaakt. De samenwerking maakt duidelijk dat we aansluiten op de behoeften van ouderen en zorgprofessionals. De alliantie wil vanaf nu meer data gestuurd gaan werken, meer zichtbaar worden, en beter vindbaarheid en bereikbaarheid zijn voor ouderen. De systeemwereld verschilt namelijk nogal eens van de leefwereld van ouderen. Voor onze zorgprofessionals gaan we een online leerplatform inzetten. We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.”

 

De Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen is een samenwerking tussen de Drentse gemeenten, Zilveren Kruis, huisartsen, welzijnsorganisaties, aanbieders van thuiszorg en verpleeghuiszorg, Netwerk Dementie, senioren (Denktank 60+), CMO STAMM/Trendbureau en Proscoop. De alliantie is in 2018 ontstaan, met als doel de verbinding tussen het medische en sociale domein te realiseren. In de alliantie krijgt de integrale ouderenzorg zijn vorm.

Terug naar nieuwsoverzicht